Plean Teanga do Ghaillimh

Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)

Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d’ullmhú agus seachadadh plean Gaeilge do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an gCoiste ó na hearnálacha poiblí, príobháideach, pobail agus deonacha i gCathair na Gaillimhe. Iarrann CSPT Gaillimh ar chomhairleoir oiriúnach an plean a ullmhú, de réir fhorálacha Alt 9 d’Acht na Gaeltachta 2012.

Tá sé fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge go mbeidh an Dr John Walsh, Roinn na Gaeilge agus an Dr Dorothy Ní Uigín, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh  i gceannas ar fhoireann saineolaithe sa phleanáil teanga chun plean teanga seacht mbliana (2019-2026) a ullmhú agus a sheachadadh do Chathair na Gaillimhe.

Is é cuspóir Phlean Gaeilge Chathair na Gaillimhe, de réir pholasaí an Rialtais, cur le húsáid agus eolas cumarsáide na Gaeilge mar theanga pobail i gCathair na Gaillimhe ar bhonn incriminteach. Leagfaidh sé amach tionscadail éagsúla atá praiticiúil, éifeachtach ó thaobh costais de, agus is féidir a bhaint amach laistigh de thréimhse ar leith tionscadail a mbeidh de thoradh orthu go ndéanfar úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga laethúil a chur chun cinn, a chothú agus a mhéadú tuilleadh ionas go bhfíorófar stádas na Gaillimhe mar Chathair Dhátheangach na hÉireann.

Ag tagairt don Phlean Gaeilge, deir Oifigeach Gaeilge Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Ailish Bhreathnach: ‘Tá an Chomhairle an-sásta bheith páirteach sa tionscnamh seo do Chathair na Gaillimhe. Tabharfaidh sé struchtúr éifeachtach agus bonn acmhainní do phleanáil teanga inbhuanaithe i gCathair na Gaillimhe don tréimhse 2019-2026 agus thairis sin. Ós rud é nár tharla a leithéid i gceantar na cathrach roimhe seo, táimid an-fheasach ar na féidearthachtaí atá ann agus tá súil againn bheith ceannródaíoch leis an tionscnamh agus múnla dea-chleachtais do phleanáil teanga in Éirinn a chruthú agus a chur i bhfeidhm’.

Deir Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey: Is tréimhse spreagúil a bheas anseo, ní hamháin don Ghaeilge, ach do Chathair na Gaillimhe chomh maith. San Athbhliain, is é ceann de na príomhchuspóirí a bheas againn mar bhaill de Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh ná plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Tá go leor oibre le déanamh, ach le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, ár gCairde agus eagraíochtaí ar leith, beimid cinnte de phlean rathúil dár gCathair. Is é an dúshlán is mó a bheas ann ná na hacmhainní cuí atá de dhíth a fháil leis an bplean a chur i bhfeidhm.

Nuacht faoin bPlean Teanga