Plean Teanga Gaeilge do Chathair na Gaillimhe

Iarrtar tairiscintí ó Chomhairleoir oiriúnach le plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe.

Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d’ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an gCoiste ó na hearnálacha poiblí, príobháideach, pobail agus deonacha i gCathair na Gaillimhe. Iarrann CSPT Gaillimh ar chomhairleoir oiriúnach an plean a ullmhú, de réir fhorálacha Alt 9 d’Acht na Gaeltachta 2012.

Is é cuspóir Phlean Gaeilge Chathair na Gaillimhe, de réir pholasaí an Rialtais, cur le húsáid agus eolas cumarsáide abhainn_na_mbradan_webna Gaeilge mar theanga pobail i gCathair na Gaillimhe ar bhonn incriminteach. Leagfaidh sé amach tionscadail éagsúla atá praiticiúil, éifeachtach ó thaobh costais de, agus is féidir a bhaint amach laistigh de thréimhse ar leith tionscadail a mbeidh de thoradh orthu go ndéanfar úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga laethúil a chur chun cinn, a chothú agus a mhéadú tuilleadh ionas go bhfíorófar stádas na Gaillimhe mar Chathair Dhátheangach na hÉireann.

Ag tagairt don Phlean Teanga, deir Oifigeach Gaeilge Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Ailish Bhreathnach: ‘Tá an Chomhairle an-sásta bheith páirteach sa tionscnamh seo do Chathair na Gaillimhe. Tabharfaidh sé struchtúr éifeachtach agus bonn acmhainní do phleanáil teanga inbhuanaithe i gCathair na Gaillimhe don tréimhse 2019-2026 agus thairis sin. Ós rud é nár tharla a leithéid i gceantar na cathrach roimhe seo, táimid an-fheasach ar na féidearthachtaí atá ann agus tá súil againn bheith ceannródaíoch leis an tionscnamh agus múnla dea-chleachtais do phleanáil teanga in Éirinn a chruthú agus a chur i bhfeidhm’.

Deir Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey: “Is tréimhse spreagúil a bheas anseo, ní hamháin don Ghaeilge, ach do Chathair na Gaillimhe chomh maith. San Athbhliain, is é ceann de na príomhchuspóirí a bheas againn mar bhaill de Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh ná plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Tá go leor oibre le déanamh, ach le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, ár gCairde agus eagraíochtaí ar leith, beimid cinnte de phlean rathúil dár gCathair. Is é an dúshlán is mó a bheas ann ná na hacmhainní cuí atá de dhíth a fháil leis an bplean a chur i bhfeidhm.”

Do thuilleadh eolais ar an bplean teanga seo, féach suíomh Gréasáin eTenders: http://www.etenders.gov.ie/.

CRÍOCH/ENDS

Further information/Tuilleadh eolais:

 

Ailish Bhreathnach                                                            Bríd Ní Chonghóile

Oifigeach Gaeilge                                                                Ardfheidhmeannach

Halla na Cathrach                                                               Gaillimh le Gaeilge

Comhairle Cathrach na Gaillimhe                                   Teach Uí Chiaruáin

Bóthar an Choláiste                                                            Sráid Thobar an Iarla

Gaillimh                                                                                 Gaillimh

H91 X4K8                                                                              H91 N92N

 

‘ (091) 536835                                                                (091) 568876 / 087 2863075

x ailish.bhreathnach@galwaycity.ie                           brid@gleg.ie

8 www.galwaycity.ie                                                       www.gleg.ie

 

Nóta don Eagrathóir

Tá an Tionscadal Gaeilge seo á chomhmhaoiniú ag Foras na Gaeilge tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Catagóir/Category: Uncategorized

Comments are closed.