Foireann

Ardfheidhmeannach – Bríd Ní Chonghóilebrid@gleg.ie.

Is as Ceathrú na gCloch i nGaeltacht Chontae Mhuigeo do Bhríd Ní Chonghóile. Tá níos mó ná deich mbliana de thaithí ag Bríd ag cur Gaillimh chun cinn mar Chathair Dhátheangach agus mar lár-ionad domhanda don Chultúr Ceilteach Éireannach do phobail na hÉireann agus na hEorpa araon.

Tá Bríd lena taithí mar chomhordaitheoir ar an bhFéile Idirnáisiúnta Phan Cheilteach agus mar Oifigeach Caidreamh Poiblí le Conradh na Gaeilge, tar éis taithí shaibhir mhargaíochta agus chaidrimh phoiblí a thabhairt chuig a hionadaíocht maidir le riachtanais chultúrtha agus teangeolaíochta na cathrach.

Tá Bríd mar Chomhalta Boird de VEC Chathair na Gaillimhe, Foras na Gaeilge, Grúpa Turasóireacht Cathrach agus Contae na Gaillimhe agus ina ball gníomhach de chuid Fhóram Pobail Chathair na Gaillimhe. Is iar-Uachtarán í de chuid Network Ireland Gaillimh agus iar-bhall í d’Fheidhmeannacht Náisiúnta Network Ireland, an eagraíocht do mhná i nGnó, sna Gairmeacha agus sna hEalaíona.

Bronnadh duais ‘Síntiús dearscnaithe do Ghnó i nGaillimh’ ar Bhríd ag Gradaim Mhná Gnó na Bliana de chuid Network Gaillimh a thionóil Network Gaillimh i Meitheamh 2006. Bronnadh  Gradam Vodafone Passion for the World Around Us’ i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe uirthi chomh maith, de bharr a tiomantas i gcur na Gaeilge chun cinn i gcathair na Gaillimhe.

Mar Ardfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge, is é an príomhfhreagracht atá uirthi ná bainistíocht laethúil a dhéanamh ar Ghaillimh le Gaeilge, fás agus forbairt a chur faoi phlean gníomhaíochta an Bhoird ar bhealach forásach agus nuálach, mar aon le caidrimh láidre gnó agus nascanna a chruthú agus a chothú le grúpaí ábartha gnólachtaí agus ranna rialtais

Bainisteoir TograíGearóidín Hynes – gearoidin@gleg.ie

Is ó Chathair na Gaillimhe Gearóidín ó dhúchais. Bhain sí amach céim sa Ghaeilge, Socheolaíocht agus Polaitíocht in OÉ Gaillimh agus ansin lean sí ar aghaidh chun Máistreacht a bhaint amach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath leis an scoil FIONTAR. D’oibrigh Gearóidín le roinnt eagraíochtaí i mBaile Átha Cliath, ina measc siúd bhí Ionad Ealaíne Axis, Coláiste Phádraig agus Foras na Gaeilge.

Ina ról mar Bhainisteoir Tógraí, bíonn Gearóidín i bhfeighil ar réimse leathan tógraí ar nós Dialann Ghaillimh le Gaeilge, Gaeilge Á La Carte agus Pioc Suas Mé. Bíonn Gearóidín i dteagmháil le hionadaí ón lucht gnó go rialta chun comhairle agus cúnamh a thabhairt dóibh ag úsáid na Gaeilge ina gnó. Tá Gearóidín freagrach as forbairt agus uasdátú www.gleg.ie. Tá Gearóidín mar bhall de Bhord Bhainistíochta Ghaelscoil Dara faoi láthair.

Riarthóir Oifige –  Mícheál Ó Ceallaigheolas@gleg.ie

Is ó Leitir Móir i gCo. na Gaillimhe é Mícheál. Bhain sé amach B.A Gnó Cumarsáid in Institúid Theicneolaíochta na Gaillimhe Maigh Eo. Tá sé i mbun a bhliain deirneach sa Dioplóma sa Ghaeilge in OÉ Gaillimh. Chaith Mícheál seall ag obair le Institúid Theicneolaíochta na Gaillimhe Maigh Eo ag cur an cúrsa B.A. Gnó Cumarsáid chun cinn i nGaeltachtaí na hÉireann.

Ina ról mar Riarthóir Oifige bíonn Mícheál ag plé le hobair laethúil Ghaillimh le Gaeilge agus cuidíonn sé leis an Ardfheidhmeannach agus Bainisteoir Tograí i gcur i gcrích tograí Ghaillimh le Gaeilge.